Zpracování osobních údajů

Dragon Print s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno, telefon, e-mail popřípadě adresu výhradně za účelem komunikace se zákazníkem při přípravě cenové kalkulace či zpracování zakázky. K jiným účelům (například cíleným marketingovým oslovením, předání údajů třetím stranám apod.) nejsou osobní údaje používány. Osobní údaje zaslané zákazníkem zabezpečeným elektronickým formulářem z webové stránky www.dragonprint.cz či e-mailem mohou být archivovány po dobu až 5 let.

Dragon Print s.r.o. se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů zákazníka a v souladu s podmínkami níže.

Dragon Print s.r.o. se zavazuje:

  • splnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládají příslušné předpisy, zpracovávat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a v nezbytném rozsahu
  • zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů zákazníka
  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a o kterých se dozví v souvislosti se zpracováním nebo které mu budou zpřístupněny, jakož i o samotné existenci těchto skutečností; povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny údaje, včetně osobních, získané z jakýchkoliv zdrojů
  • zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti
  • zajistit, aby se povinnost mlčenlivosti vztahovala také na bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost informací, včetně osobních údajů
  • přijmout nezbytná bezpečnostní opatření s ohledem na rizika, které může zpracování představovat pro práva a oprávněné zájmy všech subjektů, zejm. přijmout bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, náhodným nebo neoprávněným zničením, ztrátou nebo pozměněním, neoprávněným zveřejněním, či jiným neoprávněným zpracováním
  • na základě písemného nebo ústního přání zákazníka všechny jeho osobní údaje vymazat po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a zároveň vymazat případné existující
    kopie
  • nepředávat osobní údaje třetím osobám bez písemného svolení zákazníka. Tím není dotčeno předávání úřadům veřejné správy, kdy tak stanoví právní předpis

Zákazník prohlašuje, že je pro něho výše uvedený text srozumitelný, že se s ním podrobně seznámil a že s ním souhlasí.

Rychlé dodání

Profesionální kvalita

Množstevní slevy

ZČG Cewe Crosscafe Ikem Horsefeathers ARB Techmania DJKT Dajbych Univerzita Snowbitch
Zavřít
Vybrat přílohu